Ramazan’da Fetih Müddeti okumanın fazileti nedir? Fetih Müddeti okunuşu ve manası..

0 70

Allah Resulü’nün ‘her şeyden daha bedelli, hoş bir sure’ olarak tanımladığı bir mühlet olan Fetih müddeti, Kur’an-ı Kerim’in kırk sekizinci müddetidir. Hicretin 6. yılında, Hudeybiye’den Resulallah’ın dönüşü sırasında Medine ve Mekke ortasında inmiştir.

Yirmi dokuz ayetten oluşan bu müddet ismini, 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen ”feth” sözünden almıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve ashabının Medine’ye dönüşü sırasında nazil olduğu belirtilmektedir. Bir fetih ve büyük fetih manalarına gelen bu sözle Mekke’nin fethedileceğine işaret edilmiştir.

Müslüman alemi için hayli kıymetli olan Fetih Müddeti, Ramazan ayında olmamız nedeniyle en çok araştırılan müddetler ortasında yer alıyor.

Bu mübarek ayda Fetih Suresi’ni okumanın faziletleri ve ayrıyeten Türkçe-Arapça okunuşu ve manası merak ediliyor.

Pekala, Ramazan’da Fetih Mühleti okumanın fazileti nedir? İşte, Fetih Müddeti Türkçe Arapça okunuşu ve manası…

FETİH MÜDDETİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’de yer alan tüm müddetlerde olduğu üzere Fetih Suresi’nde de çok önemli bilgiler yer almıştır. Hadis kaynaklarında, Fetih Müddeti fazileti ile ilgili kıymetli bilgiler bulunmaktadır.

Fetih Mühletinin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), şu açıklamayı yapmıştır:

“Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha pahalı ve hoş bir mühlet gönderildi.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu söyledikten sonra Fetih mühletini okumuştur. (Buhârî, “Tefsîr”, 48/1).

FETİH MÜHLETİ KONUSU NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’in kırk sekizinci müddeti olan Fetih Mühleti, 29 ayettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve ashabının Medine’ye dönüş yolu sırasında indiği rivayet edilmiştir.

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan bu müddette temel olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile Mekkeli müşrikler ortasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması’ndan kelam edilmiştir. Suredeki 1, 18 ve 27. ayetlerde yer alan ”fetih” sözü ile Mekke’nin fethedileceği muştusu verilmiştir.

FETİH MÜDDETİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

 • İnna fetahna leke fethan mubina.
 • Li yagfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustekima.
 • Ve yansurekallahu nasran aziza.
 • Huvellezi enzeles sekinete fi kulubil mu’minine li yezdadu imanen mea imanihim, ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu alimen hakima.
 • Li yudhilel mu’minine vel mu’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yukeffire anhum seyyiatihim, ve kane zalike indallahi fevzen azima.
 • Ve yuazzibel munafikine vel munafikati vel muşrikine vel muşrikatiz zannine billahi zannes sev’i aleyhim dairetus sev’i, ve gadiballahu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem, ve saet masira.
 • Ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu azizen hakima.
 • İnna erselnake hakikaten ve mubeşşiren ve nezira.
 • Li tu’minu billahi ve resulihi ve tuazziruhu ve tuvakkıruh, ve tusebbihuhu bukreten ve asila.
 • İnnellezine yubayiuneke innema yubayiunallah, yedullahi fevka eydihim, fe men nekese fe innema yenkusu ala nefsih, ve men evfa bi ma ahede aleyhullahe fe se yu’tihi ecren azima.
 • Se yekulu lekel muhallefune minel a’rabi şegaletna emvaluna ve ehluna festagfir lena, yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim, kul fe men yemliku lekum minallahi şey’en in erade bikum darren mesken erade bikum nef’a, bel kanallahu bi ma ta’melune habira.
 • Bel zanentum en len yenkaliber resulu vel mu’minune ila ehlihim ebeden ve zuyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bura.
 • Ve men lem yu’min billahi ve resulihi fe inna a’tedna lil kafirine saira.
 • Ve lillahi mulkus semavati vel ard, yagfiru li men yeşau ve yuazzibu men yeşau, ve kanallahu gafuren rahima.
 • Se yekulul muhallefune izentalaktum ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’kum, yuridune en yubeddilu kelamallah, kul len tettebiuna kezalikum kalallahu min kabl, fe se yekulune bel tahsudunena, bel kanu la yefkahune illa kalila.
 • Kul lil muhallefine minel a’rabi setud’avne ila kavmin uli be’sin şedidin tukatilunehum mesken yuslimun, fe in tutiu yu’tikumullahu ecren hasena, ve in tetevellev kema tevelleytum min kablu yuazzibkum azaben elima.
 • Leyse alel a’ma haracun ve la alel a’reci haracun ve la alel maridı harac, ve men yutııllahe ve resulehu yudhılhu cennatin tecri min tahtihel enhar, ve men yetevelle yuazzibhu azaben elima.
 • Lekad radiyallahu anil mu’minine iz yubayiuneke tahteş şecereti fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehum fethan kariba.
 • Ve meganime kesireten ye’huzuneha, ve kanallahu azizen hakima.
 • Vaadekumullahu meganime kesireten te’huzuneha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum, ve li tekune ayeten lil mu’minine ve yehdiyekum sıratan mustekima.
 • Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahu biha, ve kanallahu ala kulli şey’in kadira.
 • Ve lev katelekumullezine keferu le vellevul edbare summe la yecidune veliyyen ve la nasira.
 • Sunnetellahilleti kad halet min kabl, ve len tecide li sunnetillahi tebdila.
 • Ve huvellezi keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferekum aleyhim ve kanallahu bi ma ta’melune basira.
 • Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hedye ma’kufen en yebluga mahıllehu, ve lev la ricalun mu’minune ve nisaun mu’minatun lem ta’lemuhum en tetauhum fe tusibekum minhum maarratun bi gayri ilm, li yudhılallahu fi rahmetihi men yeşau, lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhum azaben elima.
 • İz cealellezine keferu fi kulubihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti fe enzelallahu sekinetehu ala resulihi ve alel mu’minine ve elzemehum kelimetet takva ve kanu e hakka biha ve ehleha ve kanallahu bi kulli şey’in alima.
 • Lekad sadakallahu resulehur ru’ya bil hakk, le tedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminine muhallikine ruusekum ve mukassırine la tehafun, fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba.
 • Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirehu aled dini kullih, ve kefa billahi şehida.
 • Muhammedun resulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari ruhamau beynehum terahum rukkean succeden yebtegune fadlen minallahi ve rıdvanen simahum fi vucuhihim min eseris sucud, zalike meseluhum fit tevrat, ve meseluhum fil incil, ke zer’in ahrece şat’ehu fe azerehu festagleza festeva ala sukıhi yu’cibuz zurraa, li yagiza bihimul kuffar, vaadallahullezine amenu ve amilus salihati minhum magfireten ve ecren azima.

FETİH MÜDDETİ TÜRKÇE MANASI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c) ismiyle

 • Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
 • Böylelikle Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni yanlışsız yola iletir.
 • Ve sana Allah, ulu bir zaferle yardım eder.
 • İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine inanç indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.
 • Mümin erkeklerle mümin bayanları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.
 • Ve o Allah hakkında berbat zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık bayanlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan bayanlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne makus bir yerdir!
 • Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, karar ve hikmet sahibidir. 8 – Elbet biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
 • Ki, Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu destek edip, O’na hürmet gösteresiniz ve sabah akşam O’nu tesbih edesiniz.
 • Herhalde sana bey’at edenler lakin Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa lakin kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
 • Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize hoş göründü de berbat zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.
 • Kim Allah’a ve Rasulüne iman etmezse elbet biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
 • Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir…
 • Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: “Bırakın biz de ardınıza düşelim.” diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın kelamını değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha evvel bu türlü buyurmuştur. Onlar size: “Bizi kıskanıyorsunuz.” diyeceklerdir. Tersine onlar, pek az anlayan kimselerdir.
 • A’rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız yahut müslüman olurlar. Şayet itaat ederseniz, Allah size hoş bir mükâfat verir. Lakin evvelce döndüğünüz üzere tekrar dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.
 • Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla bir arada kim Allah’a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.
 • Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara itimat indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.
 • Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, karar ve hikmet sahibidir.
 • Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size çabucak vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi hakikat yola iletsin.
 • Bundan öbür sizin güç yetiremediğiniz, lakin Allah’ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.
 • Şayet kâfirler sizinle savaşsalardı gerilerine dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.
 • Allah’ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
 • Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram’ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Şayet kendilerini şimdi tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin bayanları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah bu türlü yapmıştır. Şayet onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.
 • O vakit inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve itimadını indirdi. Onları takva kelamı üzerinde durdurdu. Zati onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.
 • Andolsun ki Allah, elçisinin hayalini gerçek çıkardı. Allah dilerse siz inanç içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan evvel size yakın bir fetih verdi.
 • Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah kâfi.
 • Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi ortalarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve istek isterler. Yüzlerinde secdelerin müsaadeden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gitgide onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da güzeline sarfiyat. Allah böylelikle onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp âlâ işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Kaynak: Ensonhaber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.