Ramazan’ın birinci günü okunacak dualar 2021

0 65

Rahmet, rahmet ve şükür ayı olan Ramazan, vücudun ve ruhun maddi ve manevi açıdan doygunluğa ulaştığı bir aydır.

Bu mübarek ayın birinci orucunu tutan müslümanlar, ibadetlerini yerine getirirken okunacak duaları araştırıyor.

Ramazan’ın birinci günü hangi dualar okunur? sorusu gündemde yer alıyor. Pekala Ramazan’ın birinci gününde hangi dua ve mühletler okunur? İşte Ramazan ayı duaları 2021..

RAMAZANIN BİRİNCİ GÜNÜ OKUNACAK DUALAR 2021

Ramazanın birinci günü okunacak mühletler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelmektedir.

Bilhassa ramazanın birinci gecesi okunacak Fetih müddetinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.

Tıpkı vakitte tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih müddetini de eklemesi, rızkın ve bolluk rahmetin artacağına işaret etmektedir.

İslam inancında ramazanın birinci günü Fetih müddeti okumak, ferahlığın başlamasında ve düşüncelerin ya da zorlukların sona ermesinde tesirli olmaktadır.

FETİH MÜHLETİ

 • İnna fetahna leke fethan mubina.
 • Li yagfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustekima.
 • Ve yansurekallahu nasran aziza.
 • Huvellezi enzeles sekinete fi kulubil mu’minine li yezdadu imanen mea imanihim, ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu alimen hakima.
 • Li yudhilel mu’minine vel mu’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yukeffire anhum seyyiatihim, ve kane zalike indallahi fevzen azima.
 • Ve yuazzibel munafikine vel munafikati vel muşrikine vel muşrikatiz zannine billahi zannes sev’i aleyhim dairetus sev’i, ve gadiballahu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem, ve saet masira.
 • Ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu azizen hakima.
 • İnna erselnake gerçekten ve mubeşşiren ve nezira.
 • Li tu’minu billahi ve resulihi ve tuazziruhu ve tuvakkıruh, ve tusebbihuhu bukreten ve asila.
 • İnnellezine yubayiuneke innema yubayiunallah, yedullahi fevka eydihim, fe men nekese fe innema yenkusu ala nefsih, ve men evfa bi ma ahede aleyhullahe fe se yu’tihi ecren azima.
 • Se yekulu lekel muhallefune minel a’rabi şegaletna emvaluna ve ehluna festagfir lena, yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim, kul fe men yemliku lekum minallahi şey’en in erade bikum darren konut erade bikum nef’a, bel kanallahu bi ma ta’melune habira.
 • Bel zanentum en len yenkaliber resulu vel mu’minune ila ehlihim ebeden ve zuyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bura.
 • Ve men lem yu’min billahi ve resulihi fe inna a’tedna lil kafirine saira.
 • Ve lillahi mulkus semavati vel ard, yagfiru li men yeşau ve yuazzibu men yeşau, ve kanallahu gafuren rahima.
 • Se yekulul muhallefune izentalaktum ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’kum, yuridune en yubeddilu kelamallah, kul len tettebiuna kezalikum kalallahu min kabl, fe se yekulune bel tahsudunena, bel kanu la yefkahune illa kalila.
 • Kul lil muhallefine minel a’rabi setud’avne ila kavmin uli be’sin şedidin tukatilunehum mesken yuslimun, fe in tutiu yu’tikumullahu ecren hasena, ve in tetevellev kema tevelleytum min kablu yuazzibkum azaben elima.
 • Leyse alel a’ma haracun ve la alel a’reci haracun ve la alel maridı harac, ve men yutııllahe ve resulehu yudhılhu cennatin tecri min tahtihel enhar, ve men yetevelle yuazzibhu azaben elima.
 • Lekad radiyallahu anil mu’minine iz yubayiuneke tahteş şecereti fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehum fethan kariba.
 • Ve meganime kesireten ye’huzuneha, ve kanallahu azizen hakima.
 • Vaadekumullahu meganime kesireten te’huzuneha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum, ve li tekune ayeten lil mu’minine ve yehdiyekum sıratan mustekima.
 • Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahu biha, ve kanallahu ala kulli şey’in kadira.
 • Ve lev katelekumullezine keferu le vellevul edbare summe la yecidune veliyyen ve la nasira.
 • Sunnetellahilleti kad halet min kabl, ve len tecide li sunnetillahi tebdila.
 • Ve huvellezi keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferekum aleyhim ve kanallahu bi ma ta’melune basira.
 • Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hedye ma’kufen en yebluga mahıllehu, ve lev la ricalun mu’minune ve nisaun mu’minatun lem ta’lemuhum en tetauhum fe tusibekum minhum maarratun bi gayri ilm, li yudhılallahu fi rahmetihi men yeşau, lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhum azaben elima.
 • İz cealellezine keferu fi kulubihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti fe enzelallahu sekinetehu ala resulihi ve alel mu’minine ve elzemehum kelimetet takva ve kanu e hakka biha ve ehleha ve kanallahu bi kulli şey’in alima.
 • Lekad sadakallahu resulehur ru’ya bil hakk, le tedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminine muhallikine ruusekum ve mukassırine la tehafun, fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba.
 • Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirehu aled dini kullih, ve kefa billahi şehida.
 • Muhammedun resulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari ruhamau beynehum terahum rukkean succeden yebtegune fadlen minallahi ve rıdvanen simahum fi vucuhihim min eseris sucud, zalike meseluhum fit tevrat, ve meseluhum fil incil, ke zer’in ahrece şat’ehu fe azerehu festagleza festeva ala sukıhi yu’cibuz zurraa, li yagiza bihimul kuffar, vaadallahullezine amenu ve amilus salihati minhum magfireten ve ecren azima.

İFTAR DUASI

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min kenti Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

YEMEK DUASI

“Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Zira O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha müddeti hürmetine arttır eksiltme. AMİN…”

SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”


RAMAZAN DUALARI

“Allahım! Bizi gerçek yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Elbet sen bağışlaması bol olansın.” (Âl-i Imran Mühleti, 8. ayet)

“Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, artık de sen onlara rahmet et.” (Isrâ Mühleti, 24. Ayet)

“Ey Allahım! Bizi ve bizden evvel gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Elbet ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.” (Haşir Mühleti, 10. ayet)

“Allahım! Fakat sana dayandık, samimiyetle yalnız sana yöneldik. Dönüş de lakin sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Elbet sen mutlak güç sahibisin, karar ve hikmet sahibisin.” (Mümtehine Müddeti, 4-5. ayetler)

“Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver.” (Müslim, “Zikir”, 35)

“Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sıhhatin bozulmasından, apansız vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.” (Müslim, “Zikir”, 96)

“Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım.” (Müslim, “Zikir”, 50)

“Allahım! Yarar vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” (Müslim, “Zikir”, 73)

“Ey Rabbim! Beni, düzgünlük ettiği vakit sevinen, kötülük ettiği vakit pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma – ce, “Edep”, 57)

Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, “Dua”, 73)

“Ey Rabbimiz! Unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden evvelkilere yüklediğin üzere ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)

“Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette güzellik ver, bizi ateş azabından koru.” (Bakara Müddeti, 201. ayet)

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni âlâ kimseler ortasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Müddeti, 83-86. ayetler)

“Rabbim! Hakikaten bana mülk verdin ve bana kelamların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada ve ahirette yardımcım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni yeterli beşerler ortasına kat.” (Yusuf Müddeti, 101. ayet)

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bize rahmet et. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.” (Araf Su re si, 151. ayet)

“Rabbim bize dünyada da ahirette de yeterlilik ver. Zira biz sana varan hakikat yola yöneldik.” (Araf Mühleti, 156. ayet)

“Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın düzgün ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle güzel kullarının ortasına kat.” (Neml Müddeti, 19. ayet)

“Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve iyilik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve iyilik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (Isra Mühleti, 80. ayet)

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Zira sen merhamet edenlerin en güzelisin.” (Müminun Mühleti, 118. ayet)

“Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.” (Tirmizî, “Dua”, 73)

“Allahım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Rızanı umarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden öbür sığınak, senden öbür destek yok cins. Allahım indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim.” (Buharî, “Deavat”, 7)

“Ey Allahım berbat ahlâklı olmaktan, makus işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.” (Tirmizî, “Dua”, 126)

“Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, “Zikir”, 72)

“Allahım! Bana âlâ işler nasip eyle. Işlerimi senin rızana mahsus kıl. Içine gösteriş ve palavra karış masından sakındır.” (Hazreti Ömer)

Allahım! Bütün hoşluk ve yeterliliklerin hepsini senden isterim. Bütün nahoşluk ve kötülüklerin hepsinden sana sığınırım.” (Hazreti Ayşe)

“Kendisini zikredeni unutmayan Allah’a hamdolsun. Kendisine dua edeni boş çevirmeyen, yalvaranı ağlatmayan ve ümit edeni boş çıkarmayan Allah’a ham dol sun.” (Haz re ti Ha san)

“Rabbim! Ben bedenimi pisliklerden yıkadım, arıttım. İçimi de kötülüklerden sen yıka, arıt.” (Mevlâna)

“Ya Rabbi! Biz, diğerine değil, yalnız senin rab oluşunu kabul eder ve lakin sana boyun eğeriz. Lakin sana itaat etmekle iç huzuru ve gönül ferahlığı buluruz. Zira bütün endişe ve ümidimizin birinci ve son kaynağı yalnız sensin. Sen endişe vermez sen endişe yok. Sen ümit vermez sen ümit yok. Sen lezzet duyurmadın mı her şey elem, Sen elem duyurmadın mı her şey lezzet.” (Muhammed Hamdi Yazır)

“Ya Rabbi! Dua sendendir; o duanın kabul ve icabeti de senden Ya Rabbi! Dua ve yakarışımız da sana lâyık olmayan kelamları söyleyip kusurlarda bulunmuş isek, o sözleri sen ıslah et ve kabul buyur. Zira kelamların hâkim ve sultanı sensin.”

Kaynak: Ensonhaber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.